Home Stavební dozor
Stavební dozor

V rámci výstavby provádím odborný stavební a technický dozor na stavbě prováděné dodavatelsky jednou či více odbornými firmami, tak aby měl stavebník (investor) jistotu, že práce jsou prováděny v odpovídající kvalitě, ceně a množství.

Cestou technického dozoru stavebník sleduje, zda zhotovitel stavby nebo její příslušné části provádí stavbu (její příslušnou část) v souladu s právními předpisy a v souladu se závazky vyplývajícími pro něho z příslušné smlouvy. Technický dozor se uskutečňuje ve fázi realizace projektu a ve fázi vyzkoušení a průkazů, tj. od zahájení do ukončení působnosti příslušného (dozorovaného) zhotovitele na staveništi.

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu a prováděných dodavatelsky stavebními subjekty je podle § 152 SZ povinností stavebníka zajistit technický dozor nad jejich prováděním.